แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของชมรมทุกประการ

หมายเหตุ 
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 500 บาท (เรียกเก็บครั้งเดียวตลอดการเข้ากิจกรรมสมาคม)
โอนเข้าธนาคาร กรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา 
ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาเพื่อการฝึกอบรม
เลขที่ 984-4-11627-9 


กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
คุณสมศรี ทาทาน โทร. 093-1782834 
Facebook : สมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา

ą
aekachai m,
16 ต.ค. 2560 19:46
ą
aekachai m,
16 ต.ค. 2560 19:46
ą
aekachai m,
16 ต.ค. 2560 19:46
ą
aekachai m,
16 ต.ค. 2560 19:46
ą
aekachai m,
16 ต.ค. 2560 19:46
ą
aekachai m,
16 ต.ค. 2560 19:46
ą
aekachai m,
16 ต.ค. 2560 19:46
ą
aekachai m,
16 ต.ค. 2560 19:46
ą
aekachai m,
16 ต.ค. 2560 19:46
Comments