กิจกรรม

สมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ขอเรียนเชิญพยาบาลเวชปฏิบัติและพยาบาลวิชาชีพที่สนใจทั่วไปเข้าร่วม
การอบรมฟื้นฟูวิชาการเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) : การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน Primary Care 
ในวันที่  16-20 มกราคม 2560 ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ได้ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุมฝึกอบรมของส่วนราชการ
และจะได้รับหน่วยคะแนน CNEU ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการขอหน่วยคะแนนจากสภาการพยาบาล
ผู้ลงทะเบียนอบรมจะได้รับหนังสือ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน Primary Care พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน 2559 โดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล 

การอบรมฟื้นฟูวิชาการเวชปฏิบัติทั่วไป ‎(การรักษาโรคเบื้องต้น)‎ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน Primary Care


Comments