------------------------------------------------
สมัครสมาชิก <<ศิษย์เก่า
------------------------------------------------

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา โดยสมาคมศิษย์เก่า
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมประชุมวิชาการสำหรับศิษย์เก่าประจำปีงบประมาณ 2566 
เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด การอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565

>> คลิ๊ก <<
------------------------------------------------------------------

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม ประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ประจำปี 2563 

เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติบทบาทการดูแลผู้สูงวัยอย่างมีสุขภาวะในสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด 

Nurse Practitioner in Super-aged Society*** รับสมัครทางonline ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ***
ลงทะเบียนคลิ๊ก!! https://sites.google.com/a/bcnpy.ac.th/nps/regis
ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
ศิษย์เก่า วพบ.พะเยา และผู้ชำระค่าลงทะเบียนก่อน
วันที่ 1 ธันวาคม 2562
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

------------------------------------------------------------------

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม เทคนิคการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด 

การอ่านและการแปลผลคลื่นไฟฟ้า (การประชุมวิชาการประจำปี 2562 )

EKG


regis

ระยะเวลา วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. (จำนวน 3 วัน)

สถานที่ประชุม หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วิทยากร อาจารย์ศุภชัย ไตรอุโฆษ พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ จาก Northridge Hospital Medical Center , California USA ในผู้ป่วย post - opened heart , Intra - Aortic Balloon Pump เป็นวิทยากรสอน หัวข้อ Advance Cardiac Life Support และการแปลผล EKG

หลักสูตรการอบรม บรรยายภาษาไทย โดยใช้หลักสูตรการอบรมของ Northridge Hospital Medical Center ซึ่ง The California Board of Registered Nursing สหรัฐอเมริกา รับรองแล้ว

อัตราค่าลงทะเบียน

**กรณีเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์วพบ.พะเยา 2,000 บาท**

**ไม่เป็นสมาชิก ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท/คน**


------------------------------------------------------------------
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  จัดอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง  

***สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2562  (ข้อมูลและขั้นตอนการลงทะเบียนท่านสามารถสแกน QR Code ได้เลย )  

***เข้าอบรมวันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 27 มีนาคม 2563


------------------------------------------------------------------


การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

Research Administration Network Conference (RANC 2019)

หัวข้อ "ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสวรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน"

วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2562

ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, จังหวัดเชียงใหม่

Deadline submission: 9 สิงหาคม 2562

***ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://j-com-dev-and-life-qua.oop.cmu.ac.th/ranc2019/

---------------------------------------------------------


สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ำยด้านอาหารและโภชนาการ ทั้ง ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษำ และองค์กรต่ำงๆ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการโภชนาการ แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ขึ้น ว่ำด้วยเรื่อง “Nutrition, Behavior and Lifestyle for Well-Being” ในวันที่ ๑-๓ ตุลำคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ โดยได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดการประชุม ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
***ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://nutritionthailand.org/tcnmeeting/home.php

---------------------------------------------------------


The 23rd East Asian Forum of Nursing Scholars (EAFONS 2020): "Advancing Nursing Scholars in the Era of Global Transformation and Disruptive Innovation"

วันที่ 10 - 11 มกราคม 2563

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, จังหวัดเชียงใหม่

Deadline submission: 31 กรกฎาคม 2562 [ขยายเวลา]

***ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่  http://eafons2020.com/about_eafons_2020


---------------------------------------------------------การประชุมวิชาการเรื่อง "ID RAMA SYMPOSIUM 2019"
ด้วยคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะจัดการประชุมวิชาการเรื่อง "ID RAMA SYMPOSIUM 2019" ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
***ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่  http://www.acmrrama.com/index.php?route=product/product&product_id=588  

---------------------------------------------------------ด้วยสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 31 เรื่อง Pediatric Nursing Update 2019 ในวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 62 ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กทม. 
***ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.thaichildhealth.com/news/สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ31.html


---------------------------------------------------------ด้วยกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และสถาบันหลักด้านการฝึก อบรมสาขาเฉพาะทางด้านการพยาบาลฉุกเฉิน จัดให้มีการสัมมนา วิชาการประจำปี 2562 เรื่อง "10 แนวปฏิบัติเพื่อการขับเคลื่อน Smart ER & EMS Literacy" ระหว่างวันที่ 21-22 มี.ค.62 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. และได้เชิญชวนให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ***ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : http://enath.org/

---------------------------------------------------------


ด้วยสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) ขอเชิญเข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10 พ.ศ.2562 เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์แห่งอนาคต "MFM Beyond 2020" ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะซายน์ (The Zign Hotel) จ.ชลบุรี  
**ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaismfm.com/index.php/news-and-events/212-pj62001


---------------------------------------------------------ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานวิจัย โรงพยาบาลพระมงกุฎ เกล้าและวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Practical Points in Medical Research (PPMR) ครั้งที่ 8 อ่าน Journal ได้ทำวิจัยเป็น ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองกุมาร ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิรุจน์ ชมภู ID Line : @kkk9897f Mobile : 08-0404-6462 Tel. : 0-2354-9084 E-mail : ord.ppmr@gmail.com
สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ : https://goo2url.com/A07OB

                                                                      ---------------------------------------------------------


ประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปีงบประมาณ 2562 วันที่ 14-18 มกราคม 2562
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาร่วมกับสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ขอเชิญประชุมวิชาการฟื้นฟูเวชปีงบประมาณ 2562 วันที่ 14-18 มกราคม 2562
คะแนน CNEU ของสภาการพยาบาล จำนวน 37.50 หน่วยกิต
ค่าลงทะเบียน
- บุคคลทั่วไป 4,000 บาท
                                                                                  - สมาชิกสมาคมศิษย์ฯ 3,500 บาท
                                                                      
                                                                      ---------------------------------------------------------
ฝากงานกิจกรรมวิ่งRuntoChange2019 งานวิ่งโดยคนพะเยาเพื่อจังหวัดพะเยา ปีนี้มอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลพะเยาจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์เพิ่มเติมให้กับพี่น้องชาวพะเยาได้มีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า ขอฝากทุกท่านประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้วยนะครับ ปีนี้จัดวิ่งรอบ
"กว้านพะเยา" ในบรรยากาศสบายๆช่วงปลายหนาว ที่ราบลุ่มแม่น้ำหลายสายจากดอยหลวงทอดลงมารวมกันเป็นทะเลสาปขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ ที่นี่คือแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชาวพะเยามาช้านาน นักวิ่งทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศของงานวิ่งครั้งใหม่ที่มิได้มุ่งเพียงแค่เส้นชัยที่ปลายทาง แต่เป็นประสบการณ์ระหว่างทาง ที่เติมเต็มคำว่าคุณค่าของชีวิตอย่างแท้จริง ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมดีดีมีไมตรีจิตนี้ด้วยกันนะครับ ขอบคุณครับ


#PassionPhayao
#เที่ยวเบาเบาบันดาลใจ
#สุขสงบ ศรัทธา สุนทรียะ สมบูรณ์

 ลิงค์สำหรับสมัครงานวิ่งของเรา
🌐กดเลย🌐 

⚡️ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน รีบสมัครด่วน!! ค่าา ⚡
--------------------------------------------------------------


มีข้อสงสัยติดต่อที่นี้
หรือทางเฟสบุคของ สมาคมศิษย์เก่า